Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Bana Josipa Jelačića 19, 21204 Dugopolje +385 (0)21 689 210
NABAVE

 
OBAVIJEST O NABAVI 
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
NAZIV NABAVE:
Savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave
Evidencijski broj nabave: 01
PODACI O NARUČITELJU:
Naziv i sjedište Naručitelja:         S+B Systemtechnik d.o.o. za usluge
                                                    Poljička cesta 26, 21000 Split
OIB:                                             89632559940
Broj telefona:                               +385 21689211
Broj telefaksa:                             +385 21689215
Internetska adresa:                     www.sb-systemtechnik.hr
Odgovorna osoba:                      Boris Vrdoljak, direktor
KONTAKT PODACI:
Ime i prezime:                             Anđela Katavić
Broj telefona:                              +385 21689225
Adresa elektroničke pošte:         katavic@sb-systemtechnik.com
OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave su savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave.
Predmet nabave nije podijeljen u grupe te Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave
VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Usluga (Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi)
DATUM OBJAVE: 16.7.2019.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 5.8.2019. do 12,00 sati
MJESTO NA KOJEM JE DOSTUPNA DOKUMENTACIJA:
Naručitelj objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima na internetskoj stranici www.sb-systemtechnik.hr/nabave/ i na stranici www.strukturnifondovi.hr .
DODATNE INFORMACIJE:
Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: katavic@sb-systemtechnik.com . Dodatne informacije bit će objavljene bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na internetskoj stranici NOJN www.sb-systemtechnik.hr/nabave/ i na stranici www.strukturnifondovi.hr .
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Cijena ponude se iskazuje u HRK. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: S+B Systemtechnik d.o.o., Poljička cesta 26, 21000 Split.
DOKUMENTACIJA:
EV: 01 – Obavijest o nabavi
EV: 01 – Dokumentacija za nadmetanje
S+B-EV 01-Pojasnjenje dokumentacije

Dokumentaciju je moguće preuzeti ovdje:
Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije, molimo da nas kontaktirate na broj telefona
 +385 21689225